Apunts esparsos

Notes soltes no encabides en altres seccions.